PROFESSOR * ADMIN SIR *
KE KADE SAAL KE MEHANT AUR PARESHRAM AUR KADE SAAL KE EXPERIENCE KE BADH E WALA CHART ABH PUBLIC SEWA PE DALA HAI... ES MAI APPKA DATE (TAREK) WISE APPKO OPEN TO CLOSE DEYA GAYA HAI... AUR E CHART HAR MARKET AUR BAZAR MAI LAAGU HOGA... AUR APP SAABH SE VANATHI HAI KE E CHART KA GALAT ESTE MAAL NA KAARE...
SAAB KHELO SAAB JEETO...GOOD LUCK...
LIFETIME CHART
ALL MARKET OPEN TO CLOSE
100% PASSS DATE BY DATE
DATE (TAREK)OPEN TO CLOSE FIGURE (ANK)
14-7-6-5
28-1-0-9
32-4-3-5
46-8-7-9
52-1-0-3
67-5-6-4
78-1-0-9
82-5-4-3
96-8-7-9
100-3-2-1
116-5-4-7
128-1-0-9
132-5-4-3
147-6-9-8
153-2-0-1
164-6-5-7
178-1-0-9
185-3-4-2
198-9-7-6
200-3-2-1
216-5-4-7
229-8-0-1
232-5-4-3
249-7-6-8
250-3-2-1
266-5-4-7
270-9-8-1
283-2-5-4
296-9-8-7
300-3-2-1
315-7-4-6

ALL RIGHTS RESERVED.
(2020-2021)
*******
SARVER:SHYAM